ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Urban Kipos Awards»

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Urban Kipos Awards»

 

Η διεξαγόμενη ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός» διοργανώνεται από την PRAKTIKER HELLAS AE, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Διοργανώτρια») που εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, (οδός Πειραιώς αρ. 176, ΤΚ:17778).

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των δέκα οκτώ (18) ετών που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Τυχόν συμμετοχή ανηλίκου θα απορρίπτεται και δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, των συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω, (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών ή άτομα με τα οποία οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης, (δ) άτομα τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (ε) όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής βάσει άλλου άρθρου των παρόντων όρων. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα. H συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί.
 1. Τόπος Διενέργειας και Διάρκεια του  Διαγωνισμού: Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας (www.urbankiposawards.praktiker.gr), κατά το χρονικό διάστημα από 02/05/2023 έως 28/06/2023 . για εγγραφές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος (εφεξής η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων. Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή οποιονδήποτε τρίτο.
 2. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμού- Δώρα: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό, με τη συμπλήρωση των στοιχείων του ανεβάζοντας φωτογραφίες από τον εξωτερικό του χώρο ή/και από τον εσωτερικό του χώρο απαντώντας σε ερωτήσεις για τον εξωτερικό του χώρο ή/ και από τον εσωτερικό του χώρο σε περίπτωση που συμπεριληφθεί στην λίστα των επιλαχόντων, υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες της «Διοργανώτριας» και να αποστείλει σε αυτή ένα video που να επιβεβαιώνει ότι ο εξωτερικός/ ή και ο εσωτερικός του χώρος ανταποκρίνεται στις περιγραφές που έχει δώσει. Διαφορετικά, η συμμετοχή του θα θεωρείται άκυρη. (εφεξής ο «Συμμετέχων») κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος  να επισκεφθεί τη σελίδα του Διαγωνισμού www.urbankiposawards.praktiker.gr και να συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Κινητό
 • να αποδεχτεί τους όρους του διαγωνισμού.

Όταν ο «Συμμετέχων» αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού επιτρέπει στη «Διοργανώτρια»

 • να χρησιμοποιεί το email και το κινητό του για αποστολή ενημερώσεων για τον διαγωνισμό
 • να εμφανίσει δημόσια το Ονοματεπώνυμό που έχει συμπληρώσει καθώς και το φωτογραφικό υλικό που έχει ανεβάσει στη σελίδα www.urbankiposawards.praktiker.gr και αναφορά στα Social Media της Διοργανώτριας.

Με τα παραπάνω ολοκληρώνεται και η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα, δε θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή. 

Η Διοργανώτρια είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους Συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών του Διαγωνισμού: Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν μέσω ειδικής κριτικής επιτροπής. Η σχετική ανακοίνωση των επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί μετά τις 04/07. Στην εν λόγω αξιολόγηση για την ανάδειξη των Νικητών  θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δύναται με ανακοίνωσή της προ 24 ωρών στο δικτυακό της τόπο να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημέρα ή/ και την ώρα διεξαγωγής της ανάδειξης των νικητών, κατά την απόλυτη κρίση της.
 2. Δώρα: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν

Για την κατηγορία ΒΕΡΑΝΤΑ

Ο νικητής της πρώτης θέσης θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 1500€ (για να την εξαργυρώσει σε είδη κήπου εντός 6ήνου από την ημέρα της παραλαβής).

Ο νικητής της δεύτερης θέσης θα κερδίσει μία ψησταριά Landon Pellet Jamestown (κωδικός 608546) , συνολικής αξίας €799.

Ο νικητής της τρίτης θέσης θα κερδίσει μια Γλάστρα Romeo αξίας 46,90€ και ένα φυτό Φίκος Amster King Αξίας 130€ 

 

Για την κατηγορία ΚΗΠΟΣ

Ο νικητής της πρώτης θέσης θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 1500€ (για να την εξαργυρώσει σε είδη κήπου εντός 6ήνου από την ημέρα της παραλαβής).

Ο νικητής της δεύτερης θέσης θα κερδίσει μία ψησταριά Landon Pellet Jamestown (κωδικός 608546) , συνολικής αξίας €799.

Ο νικητής της τρίτης θέσης θα κερδίσει μια Γλάστρα Romeo αξίας 46,90€ και ένα φυτό Φίκος Amster King Αξίας 130€ 

 

Για την κατηγορία ΤΑΡΑΤΣΑ

Ο νικητής της πρώτης θέσης θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 1500€ (για να την εξαργυρώσει σε είδη κήπου εντός 6ήνου από την ημέρα της παραλαβής).

Ο νικητής της δεύτερης θέσης θα κερδίσει μία ψησταριά Landon Pellet Jamestown (κωδικός 608546) , συνολικής αξίας €799.

Ο νικητής της τρίτης θέσης θα κερδίσει μια Γλάστρα Romeo αξίας 46,90€ και ένα φυτό Φίκος Amster King Αξίας 130€ 

 

Για την κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο νικητής της πρώτης θέσης θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 1500€ (για να την εξαργυρώσει σε είδη κήπου εντός 6ήνου από την ημέρα της παραλαβής).

Ο νικητής της δεύτερης θέσης θα κερδίσει μία ψησταριά Landon Pellet Jamestown (κωδικός 608546) , συνολικής αξίας €799.

Ο νικητής της τρίτης θέσης θα κερδίσει μια Γλάστρα Romeo αξίας 46,90€ και ένα φυτό Φίκος Amster King Αξίας 130€

 

Για το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ

Ο νικητής θα κερδίσει Είδη κήπου Gardena & είδη Smart Lighting της Wiz , συνολικής αξίας €150

Επιπλέον, θα δοθούν 50 δώρα (είδη κηπουρικής της εταιρίας Gardena & είδη Smart Lighting της Wiz ) βάσει βαθμολογικής προτεραιότητας.

Το εκάστοτε Δώρο είναι προσωπικό και ο εκάστοτε Νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή/και δεν αποκριθεί εγκαίρως, χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί των Δώρων και ορίζεται νικητής ο επιλαχών νικητής.

Μετά την κατακύρωση και παράδοση του δώρου στον Νικητή, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό και τη χρήση των Δώρων.

 1. Ενημέρωση για την κατοχύρωση των Δώρων: Οι επιλαχόντες καθώς και οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email και κινητού από τη Διοργανώτρια.

Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στο email ή την κλήση για οποιοδήποτε λόγο κατόπιν τρεις (3), κατ’ ανώτερο αριθμό υπενθυμίσεις εντός του χρονικού διαστήματος από τις 04/07-30/07, , τότε χάνουν το δικαίωμά τους και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας και θα καλείται ο επόμενος νικητής ή επιλαχών κ.ο.κ.

 1. Δικαιώματα Διοργανώτριας: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από τον Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, οικονομικού ή άλλου προς τους Συμμετέχοντες ή τους τυχερούς.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση του Διαγωνισμού, οπότε οι ήδη Συμμετάσχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Επιπλέον, εξαιρούνται από την απόδοση των Δώρων όσοι ρητά δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ή να λάβουν το Δώρο τους.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη των όρων.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα:

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια, συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους Συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, να εξακριβώσει τα στοιχεία τους και για να αποστέλλει τα Δώρα του Διαγωνισμού στους νικητές ή τους επιλαχόντες. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) για την αποστολή των Δώρων σε αυτούς.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο έξι (6) μηνών από την κατακύρωση των νικητών στον Διαγωνισμό, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

Τέλος, εάν κάποιος Συμμετέχων, νικητής ή/και επιλαχών θεωρεί ότι η Διοργανώτρια ή/και  ο Συνεργάτης παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας https://www.praktiker.gr/Privacy-Notice 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο– Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται  με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 2. Λοιποί Όροι: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να στείλει e-mail στο info@praktiker.gr.