ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Urban Kipos Awards»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «PRAKTIKER HELLAS A.E.» που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πειραιώς αρ. 176, 177 78, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000725201000 και με Α.Φ.Μ. 094317955 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Urban Kipos Awards» (εφεξής «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Τυχόν συμμετοχή ανηλίκου θα απορρίπτεται και δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, (β) τα πρόσωπα, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω, (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών ή άτομα με τα οποία οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης, (δ) άτομα τα οποία στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας και (ε) όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής βάσει άλλου άρθρου των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα. H συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί.

2. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.urbankiposawards.praktiker.gr) (εφεξής «Ιστοσελίδα»), κατά το χρονικό διάστημα από τις 04.04.2022 έως 30.05.2022 για φόρμες συμμετοχής που υποβάλλονται εγκύρως και κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων. Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή οποιονδήποτε τρίτο.

3. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και να συμπληρώσει ορθά τα στοιχεία του στη σχετική φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού (ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του), ανεβάζοντας παράλληλα φωτογραφίες από τον εξωτερικό του χώρο και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις για τον χώρο αυτό (εφεξής «Συμμετέχων»). Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων συμπεριληφθεί στην λίστα των επιλαχόντων, υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Διοργανώτριας που [θα του αποσταλούν μέσω και να αποστείλει σε αυτή [ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)] Ή [μέσω άλλο] ένα video που να επιβεβαιώνει ότι ο εξωτερικός του χώρος ανταποκρίνεται στις περιγραφές που έχει αρχικώς δώσει. Διαφορετικά, η συμμετοχή θα θεωρείται άκυρη. Με τα παραπάνω ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα, δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους Συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

4. Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας.

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών του Διαγωνισμού

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν μέσω ειδικής κριτικής επιτροπής στις 14.06.2022. Η ειδική κριτική επιτροπή θα αναδείξει [10] νικητές από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Η σχετική ανακοίνωση για την ανάδειξη των νικητών θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.praktiker.gr) στις 17.06.2022 και τα ονόματα των νικητών θα παραμείνουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα για επτά (7) ημέρες.

Αν για οποιαδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ανάδειξη των νικητών κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια δύναται με ανακοίνωσή της προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στην επίσημη ιστοσελίδα της να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημέρα ή/και την ώρα διεξαγωγής της ανάδειξης των νικητών, κατά την απόλυτη κρίση της.

6. Δώρα

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα ανακηρυχθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εξής νικητές ανά κατηγορία:

α) Για την κατηγορία «ΒΕΡΑΝΤΑ»: Ο νικητής της πρώτης θέσης θα κερδίσει μία (1) δωροεπιταγή συνολικής αξίας €2.000 για να την εξαργυρώσει σε είδη κήπου εντός εξαμήνου από την ημέρα της παραλαβής της. Ο νικητής της δεύτερης θέσης θα κερδίσει ένα BBQ Landman (κωδ. 605712) και extra πλάκα μαντεμένια & κάλυμμα προστασίας συνολικής αξίας €750. Ο νικητής της τρίτης θέσης θα κερδίσει μία (1) γλάστρα Ecopot (από ανακυκλώσιμα υλικά με διαστάσεις 50cm διάμετρος και 44cm ύψος) καθώς και ένα (1) Φυτό μεγάλο στρελίτσια (ή πουλί του παραδείσου) συνολικής αξίας €200.

β) Για την κατηγορία «ΚΗΠΟΣ»: Ο νικητής της πρώτης θέσης θα κερδίσει μία (1) δωροεπιταγή συνολικής αξίας €2.000 για να την εξαργυρώσει σε είδη κήπου εντός εξαμήνου από την ημέρα της παραλαβής της. Ο νικητής της δεύτερης θέσης θα κερδίσει ένα BBQ Landman (κωδ. 605712) και extra πλάκα μαντεμένια & κάλυμμα προστασίας συνολικής αξίας €750. Ο νικητής της τρίτης θέσης θα κερδίσει μία (1) γλάστρα Ecopot (από ανακυκλώσιμα υλικά με διαστάσεις 50cm διάμετρος και 44cm ύψος) καθώς και ένα (1) Φυτό μεγάλο στρελίτσια (ή πουλί του παραδείσου) συνολικής αξίας €200.

γ) Για την κατηγορία «ΤΑΡΑΤΣΑ»: Ο νικητής της πρώτης θέσης θα κερδίσει μία (1) δωροεπιταγή συνολικής αξίας €2.000 για να την εξαργυρώσει σε είδη κήπου εντός εξαμήνου από την ημέρα της παραλαβής της. Ο νικητής της δεύτερης θέσης θα κερδίσει ένα BBQ Landman (κωδ. 605712) και extra πλάκα μαντεμένια & κάλυμμα προστασίας συνολικής αξίας €750. Ο νικητής της τρίτης θέσης θα κερδίσει μία (1) γλάστρα Ecopot (από ανακυκλώσιμα υλικά με διαστάσεις 50cm διάμετρος και 44cm ύψος) καθώς και ένα (1) Φυτό μεγάλο στρελίτσια (ή πουλί του παραδείσο) συνολικής αξίας €200.

δ) Για το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ»: Ο νικητής θα κερδίσει Είδη κήπου Gardena συνολικής αξίας €150.

Επιπλέον, θα δοθούν πενήντα (50) δώρα (είδη κηπουρικής της εταιρίας LUX).

Το εκάστοτε Δώρο είναι προσωπικό και ο εκάστοτε νικητής δεν έχει δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή ή αντικατάσταση ή εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Μετά την κατακύρωση και παράδοση εκάστου εκ των Δώρων στους νικητές κατά τα ως άνω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό και τη χρήση των Δώρων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει έκαστο Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των νικητών ή/και επιλαχόντων νικητών.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση των Δώρων

Αμέσως μετά την ανάδειξή τους, οι νικητές καθώς και οι επιλαχόντες νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τη Διοργανώτρια μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στο e-mail ή την κλήση της Διοργανώτριας για οποιοδήποτε λόγο μετά από τρεις (3), κατ’ ανώτερο αριθμό, υπενθυμίσεις εντός του χρονικού διαστήματος από τις 15.06.2022 έως τις 30.06.2022 ή σε περίπτωση που άλλως δεν αποδεχθούν το Δώρο τους, τότε χάνουν οποιοδήποτε δικαίωμά τους επί του Δώρου, ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας και θα καλείται ο επόμενος επιλαχών νικητής κ.ο.κ.

Σε κάθε περίπτωση, η κατακύρωση των Δώρων στους νικητές τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη Διοργανώτρια του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου αναγνωριστικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας για την ανάκληση ή την αναδιανομή τους.

Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ.

8. Δικαιώματα Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους φωτογραφιών που έχει λάβει από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού και ενδέχεται να απεικονίζουν πρόσωπα, στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή στην επίσημη ιστοσελίδα της, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media) και να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή και αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος. Ο κάθε νικητής δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ούτε μπορεί να ζητήσει  την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, οικονομικού ή άλλου, αμοιβής ή αποζημιώσεως που απορρέει από ή σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, στην άμεση διακοπή της ενέργειας και στην ακύρωση του Διαγωνισμού, οπότε οι ήδη Συμμετάσχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσει, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των Δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή δεν πληροί τους παρόντες όρους. Επιπλέον, εξαιρούνται από την απόδοση των Δώρων όσοι ρητά δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν το Δώρο τους.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους παρόντες όρους εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τυχόν δε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διοργανώτρια σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και αριθμό κινητού τηλεφώνου για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, για να επικοινωνεί με τους Συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, να εξακριβώσει τα στοιχεία τους και για να αποστέλλει τα Δώρα του Διαγωνισμού στους νικητές ή τους επιλαχόντες. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα κοινοποιηθούν σε εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) για την αποστολή των Δώρων σε αυτούς.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο έξι (6) μηνών από την κατακύρωση των νικητών στον Διαγωνισμό, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια, θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα καθώς και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της www.praktiker.gr στο αντίστοιχο πεδίο.

Τέλος, κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10. Λοιποί όροι

Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια να τους αποκλείσει από τον Διαγωνισμό.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες όροι, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@praktiker.gr.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.